Privatumo taisyklės

Į pradžia

BENDROSIOS NUOSTATOS

Interneto svetainės www.farmarketing.lt, www.pharmashop.lt, www.onlinecrm.lt (toliau – SVETAINĖ) ir jos duomenų valdytojas yra MB „Farmarketing“ (toliau – ĮMONĖ), įmonės kodas 305594339, buveinės adresas Žagrenių g. 5, LT-47210 Kaunas.

ĮMONĖ gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą ir įsipareigoja ją užtikrinti.

Ši Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius svetainės naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Jūsų asmens duomenis ĮMONĖ tvarko vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.

Pagrindinės Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

Asmenys, jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų valdomas interneto svetaines ir (ar) socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISĖTUMO SĄLYGOS

ĮMONĖ svetainėje tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais ir remiantis šiais pagrindais:

1. naujienlaiškių prenumeratos, prekių užsakymo, ryšių su klientais administravimo ir informacijos apie ĮMONĖS veiklą pateikimo prenumeratoriams tikslu tvarkome Jūsų pateiktą vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, IP adresą, prenumeratos užsakymo datą ir laiką, ĮMONEI Jums pateiktos informacijos turinį, informacijos pateikimo datą ir laiką. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimu;

2. siekiant užtikrinti, kad galėtumėte naudotis interneto svetaine, siekdami pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi ja, tvarkome interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauname slapukų pagalba (išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje „Slapukai“). Šiuos duomenis tvarkome ĮMONĖS marketingo tikslais.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

1. jei yra Jūsų sutikimas;

2. Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;

3. teisėsaugos institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros įmonėms, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančioms įmonėms, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarko ĮMONĖS vardu ir pagal ĮMONĖS nurodymus.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Jūsų duomenis prenumeratos ir prekių užsakymo tikslais saugosime 4 (keturis) metus arba kol atšauksite sutikimą.

Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis saugosime slapuko galiojimo laikotarpiu. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad nebūtų galima jų atstatyti.

SUBJEKTŲ TEISĖS

Teisės aktų nustatyta tvarka Jūs turite teisę:

1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

2. reikalauti ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis;

3. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu; tokiu atveju Jūs galite netekti galimybės naudotis mūsų svetainės turiniu ir paslaugomis;

4. reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;

5. atšaukti duotą sutikimą dėl slapukų, naujienlaiškių siuntimo.

Prašymus ar klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ĮMONEI prašome pateikti adresu Žagrenių g. 5, LT-47210 Kaunas, arba el. paštu info@farmarketing.lt.

SLAPUKAI

Svetainėje yra naudojami slapukai.

Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie yra įrašomi į įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote svetainėje, ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą.

Jums pirmą kartą apsilankius svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami Jūsų kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan.

Analizuodami šiuos duomenis, galime savo Svetainę tobulinti bei padaryti ją patogesnę naudojimui.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus, arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Atnaujinę Privatumo taisykles, informuosime Jus apie, mūsų vertinimu, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą Svetainėje ar kitu panašiu būdu. Jei naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujintose Privatumo taisyklėse.

Tęsdami naršymą Svetainėje, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šiomis Privatumo taisyklėmis, suprantate jų nuostatas ir sutinkate su jomis.

Į pradžia